Κρύσταλλος

Κρύσταλλος

Παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου 2011

Δικαιώματα φοιτητών σε ελληνικά Α.Ε.Ι - Α.Τ.Ε.Ι

Γράφει ο Χρήστος Ηλ. Τσίχλης Δικηγόρος Αθηνών
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ (πάσο):
Στους φοιτητές παρέχεται έκπτωση στην τιμή εισιτηρίου των οδικών, σιδηροδρομικών και αεροπορικών μέσων μαζικής μεταφοράς όταν μετακινούνται με αυτά στο εσωτερικό, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς του διατάγματος αυτού. H έκπτωση παρέχεται στον δικαιούχο για όλο το ακαδημαϊκό έτος και για όσα έτη απαιτούνται για την κανονική διάρκεια των σπουδών του, προσαυξημένα κατά το ήμισυ.
H έκπτωση που παρέχεται καθορίζεται στην τιμή του εισιτηρίου που ισχύει κάθε φορά για το οικείο μεταφορικό μέσο ως εξής:

α) Στις αστικές συγκοινωνίες της πόλης που εδρεύει η Σχολή που φοιτά ο δικαιούχος 50 τοις εκατό και στις αστικές συγκοινωνίες της υπόλοιπης χώρας 25 τοις εκατό.

β) Στις οδικές υπεραστικές συγκοινωνίες που συνδέουν την έδρα της Σχολής που φοιτά ο δικαιούχος με τον τόπο μόνιμης κατοικίας του 50 τοις εκατό και τις υπόλοιπες υπεραστικές συγκοινωνίες της χώρας 25 τοις εκατό.

γ) Στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες όλης της χώρας 50 τοις εκατό.

ΠΑΡΟΧΕΣ:

Στους φοιτητές παρέχονται:

α) Υγειονομική περίθαλψη

β) Σίτιση και στέγαση

γ) Υποτροφίες - Δάνεια

ε) Φοιτητικό εισιτήριο
Τα απαιτούμενα για κάθε περίπτωση παροχής δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους στη Γραμματεία του Τμήματος, στο οποίο έχουν πετύχει την εισαγωγή τους.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ - ΣΤΕΓΑΣΗ:
Οι ενδιαφερόμενοι για εισδοχή στη Φοιτητική Εστία ή για παροχή δωρεάν σίτισης υποβάλλουν στην υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας της Πανεπιστημιακής Μονάδας, αίτηση συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

- Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή επικυρωμένο αντίγραφο φορολογικής δήλωσης.

- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

- Βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα εγγραφής.

- Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

- Υπεύθυνη δήλωση για τη μόνιμη κατοικία των γονέων.

- Βεβαίωση αδελφού φοιτητή ή στρατιώτη.

- Ιατρική γνωμάτευση για άτομα με ειδικές ανάγκες.

- Ιατρική γνωμάτευση τυχόν αρρώστων γονέων.

- Βεβαίωση από αρμόδια υπηρεσία στην περίπτωση σεισμοπλήκτων οικογενειών.

-Σε περιπτώσεις όπου οι ενδιαφερόμενοι δεν είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος, πρέπει αυτό να βεβαιώνεται από την αρμόδια ΔΟΥ. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υποβάλλεται και βεβαίωση άλλης κατά τον νόμο αρμόδιας αρχής, από την οποία να προκύπτει το εισόδημα της οικογένειάς τους κατά τον προηγούμενο χρόνο.

-Παιδιά μισθωτών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, καταθέτουν βεβαίωση της υπηρεσίας των γονέων τους για το ύψος των αποδοχών τους.

-Οι φοιτητές των οποίων οι γονείς είναι διαζευγμένοι θα υποβάλουν εκκαθαριστικό σημείωμα του γονέα που έχει τη γονική μέριμνα, όπως αυτό προκύπτει από κατάλληλη βεβαίωση δικαστικής αρχής ή (στην περίπτωση διάστασης) από ένορκη βεβαίωση δύο μαρτύρων.

- Για οικογένειες πολυτέκνων πιστοποιητικό εκδιδόμενο από την Ομοσπονδία Πολυτέκνων.

- Παιδιά αγροτικών οικογενειών καταθέτουν βεβαίωση της Διέυθυνσης Γεωργίας του Νομού ή βεβαίωση Δήμου, σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία τους, όπως ιδιόκτητες ή μισθωμένες εκτάσεις, καλλιέργειες, ζωικό κεφάλαιο κ.λπ. και το σύνολο των εισοδημάτων από τις πηγές αυτές.

- Οι πρωτοετείς φοιτητές πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσα σε 15 ημέρες από την εγγραφή τους.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ:

Οι φοιτητές δικαιούνται υγειονομική, ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη για διάστημα ίσο προς τα έτη φοίτησης που προβλέπεται ως ελάχιστη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών ενός Τμήματος προσαυξανόμενο κατά το ήμισυ.

Μετά την προσκόμιση μιας φωτογραφίας στη Γραμματεία του Τμήματος, χορηγείται στον φοιτητή Φοιτητικό Βιβλιάριο Περίθαλψης κατά την εγγραφή του στο Τμήμα, το οποίο ανανεώνεται κάθε ακαδημαϊκό έτος. Αν ο φοιτητής δικαιούται περίθαλψη από άλλον ασφαλιστικό φορέα (π.χ. των γονέων), τότε έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον φορέα που επιθυμεί με υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος.

H υγειονομική περίθαλψη των φοιτητών περιλαμβάνει: Ιατρική εξέταση, νοσοκομειακή εξέταση, φαρμακευτική περίθαλψη, παρακλινικές εξετάσεις, εξέταση στο σπίτι, τοκετούς, φυσικοθεραπεία, οδοντιατρική περίθαλψη, ορθοπεδικά είδη.

BPABEIA - ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ:
Βραβεία δίνονται σε:

- Πρωτοετείς που διακρίθηκαν στις Γενικές Εξετάσεις εισαγωγής με την πρώτη συμμετοχή.

- Φοιτητές με βάση τον μέσο όρο βαθμολογίας των δύο εξαμήνων, ο οποίος δεν πρέπει να είναι κατώτερος του 6,51 και εφόσον έχουν επιτύχει εντός των δύο πρώτων εξεταστικών περιόδων.

- Έναν αριστούχο απόφοιτο που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο πτυχίο, με τον όρο ότι δεν έχει υπερβεί το σύνολο των ετών φοίτησης που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου.

Στους πρωτοετείς φοιτητές χορηγούνται βραβεία και υποτροφίες από το IKY, με τους εξής όρους:

1. BPABEIA
Βραβεία δίνονται σε πρωτοετείς που διακρίθηκαν στις Γενικές Εξετάσεις εισαγωγής με την πρώτη συμμετοχή.Τα βραβεία συνίστανται σε γραπτό δίπλωμα και σε χορήγηση επιστημονικών βιβλίων του γνωστικού αντικειμένου των σπουδών του φοιτητή, για την αγορά των οποίων χορηγείται ένα εφάπαξ ποσό.

2. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Υποτροφίες χορηγούνται σε:

- Πρωτοετείς που διακρίθηκαν στις Γενικές Εξετάσεις εισαγωγής με την πρώτη συμμετοχή.

Το ύψος της υποτροφίας καθορίζεται κάθε έτος από το Δ.Σ. του IKY.

Για την απονομή των υποτροφιών και βραβείων πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
α. Ελληνική εθνικότητα ή ιθαγένεια

β. Ποινική κατάσταση υποψηφίου

γ. Προσωπικό εισόδημα υποψηφίου που δεν υπερβαίνει τα 11.739 ευρώ, το δε οικογενειακό δεν υπερβαίνει τα 52.825 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 1.467 ευρώ έως και το τρίτο τέκνο και κατά 3.000 ευρώ από τέσσερα τέκνα και άνω. (H περίπτωση γ ισχύει μόνο για τις υποτροφίες. Ως προσωπικό και οικογενειακό εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το καθαρό φορολογητέο εισόδημα).

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν οι φοιτητές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τις Γραμματείες των Τμημάτων είναι:

α) Αίτηση-Δήλωση και Ειδικό Μηχανογραφικό Δελτίο του IKY

β) Πλήρες αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

γ) Εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας

δ) Πιστοποιητικό βαθμολογίας

ε) N. 1599 ότι το ποσό θα διατεθεί για την αγορά βιβλίων.

Δεν χορηγείται υποτροφία ή βραβείο, παρά μόνο τιμητικός τίτλος στους φοιτητές που φοιτούν:

- Σε Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές

- Είναι κάτοχοι άλλου πτυχίου

- Είναι ομογενείς υπότροφοι του IKY

- Δεν πληρούν τους όρους των οικονομικών εισοδημάτων.

Φοιτητής που μετεγγράφεται με πρόβλεψη νόμου, σε άλλο Πανεπιστήμιο, διεκδικεί την υποτροφία ή το βραβείο από το Τμήμα όπου τελικά μετεγγράφη.

Επί ισοβαθμίας η υποτροφία χορηγείται σε εκείνον που έχει το χαμηλότερο προσωπικό και οικογενειακό εισόδημα.

Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2009

Σεισμική δόνηση 7R ανοιχτά της Ινδονησίας

Σεισμός μεγέθους 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε σήμερα στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Ινδονησία και την Παπούα Νέα Γουινέα, ανατολικά του Ανατολικού Τιμόρ.

Οι αρχές της Ινδονησίας εξέδωσαν αρχικά προειδοποίηση για τσουνάμι, στη συνέχεια όμως την απέσυραν. Δεν έχουν γίνει αναφορές για ζημιές.

Ο σεισμός έγινε στις 17:40 ώρα Ελλάδας σε εστιακό βάθος 162 χιλιομέτρων, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση του Ευρωπαϊκού Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου.

Η Ινδονησία βρίσκεται σε μια από τις πιο ενεργείς περιοχές του κόσμου σε σεισμούς και ηφαίστεια, ενώ πρόσφατα έζησε μια σειρά από θανατηφόρους σεισμούς. Μόνο το Σεπτέμβρη οι νεκροί ξεπέρασαν τους χίλιους σε δύο σεισμούς που σημειώθηκαν στη Java και τη Sumatra.

Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2009

Κίνδυνος για τα νησιά του Ειρηνικού…

Τα νησιά του Ειρηνικού είναι πιθανό να βυθιστούν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι αρχικώς έχει προβλεφθεί, καθώς οι νέες επιστημονικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο ρυθμός της ανόδου του επιπέδου της θάλασσας αυξάνεται απειλητικά.

Ο καθηγητής, Πάτρικ Ναν, ειδικευμένος για τις κλιματικές αλλαγές, προειδοποίησε προς κάθε κατεύθυνση ότι οι πληθυσμοί των νησιών θα πρέπει να απομακρυνθούν, καθώς ο κίνδυνος είναι ορατός.

"Δεν γνωρίζω ποια νησιά θα είναι ακόμα κατοικήσιμα μέχρι το 2100", τόνισε ο Ναν, ερευνητής στο πανεπιστήμιου του Νότιου Ειρηνικού στα Φίτζι. Ο Ναν προεδρεύει των συνομιλιών για τις κλιματικές αλλαγές στον Ειρηνικό που αρχίζουν τη Δευτέρα στο Μαζούρο, πρωτεύουσα των Νησιών Μάρσαλ.

"Πιστεύουμε πως η στάθμη των υδάτων θα ανέβει περισσότερο από ένα μέτρο μέχρι το τέλος του αιώνα", τόνισε. Βάσει αυτών των στοιχείων τα Νησιά Μάρσαλ, στο Τουβαλού και το Κιριμπάτι απειλούνται άμεσα.

"Η μετακίνηση των πληθυσμών είναι ένα από τα πλέον δύσκολα θέματα που πρέπει να επιλυθούν", εξήγησε ο καθηγητής Ναν, ο οποίος κάνει έρευνες πάνω στο συγκεκριμένο θέμα για περισσότερο από 24 χρόνια.

Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2009

3,3 Ρίχτερ η σεισμική δόνηση στη Θεσσαλονίκη σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Α.Π.Θ


3,3 Ρίχτερ είναι το μέγεθος της σεισμικής δόνησης που έγινε αισθητή νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη – και ειδικά στις δυτικές συνοικίες – σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το ...
επίκεντρο εντοπίζεται 15 χιλιόμετρα προς τα δυτικά της πόλης, στην ευρύτερη περιοχή των Διαβατών, ενώ όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες, η συγκεκριμένη περιοχή δεν έχει δώσει στο παρελθόν μεγάλους σεισμούς

Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2009

Χτύπησε ξανά ο εγκέλαδος τη Σαμόα με 6,0 R

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,0 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε -σύμφωνα με το αμερικανικό γεωφυσικό ινστιτούτο- στις 21:00 ώρα Ελλάδας στην θαλάσσια περιοχή των νήσων Σαμόα, τα οποία επλήγησαν πριν από μερικές εβδομάδες από το τσουνάμι που προκλήθηκε από δυνατό σεισμό.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα 365χλμ νοτιοδυτικά της Apia στην Σαμόα και 421χλμ βορειοδυτικά της πόλης Neiafu στην Τόνγκα.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 10χλμ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές, ενώ δεν έχει εκδοθεί προειδοποιητικό σήμα για πιθανό τσουνάμι.

Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2009

Σημαντική αλλαγή του καιρού από την Τρίτη


Μετά από ένα διάστημα καλοκαιρίας με υψηλές θερμοκρασίες και χωρίς καθόλου φαινόμενα το σκηνικό του καιρού αλλάζει σημαντικά από την Τρίτη και μετά. Ψυχρές αέριες μάζες από την Βόρεια Ευρώπη θα κινηθούν προς τα μέρη μας φέρνοντας...

όχι μόνο βροχές και καταιγίδες αλλά και χιόνια τα οποία θα κάνουν την εμφάνιση τους για πρώτη φορά φέτος στα ψηλά βουνά της βόρειας κυρίως χώρας.

Σεισμός στα νησιά Τόνγκα 5,9 ρίχτερ


Σεισμός μεγέθους 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε στο νησιωτικό κράτος Τόνγκα, στον Ειρηνικό Ωκεανό, αλλά δεν .... υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές, όπως έγινε γνωστό από σεισμολόγους και τοπικούς αξιωματούχους.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων και το επίκεντρο εντοπίζεται 65 χιλιόμετρα ανατολικά του Χιχίφο, στο νησί Τόνγκα, σύμφωνα με το αμερικανικό γεωλογικό ινστιτούτο.

Το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό δεν εξέδωσε προειδοποίηση για τον κίνδυνο τσουνάμι.

Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2009

Το βαθύτερο σπήλαιο των ΗΠΑ


ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Η σπηλιά Lechuguilla βρίσκεται στο πάρκο Carlsbad Caverns στο Νέο Μεξικό και ειναι το βαθύτερο σπήλαιο των ΗΠΑ. Ειναι παράλληλα και το 5ο πιο μακρύ σπήλαιο στον κόσμο με μήκος 203 χιλιομέτρων. Εναι απλά εντυπωσιακό


Video με το σπήλαιο

Ζεστός και υγρός ο καιρός το Σάββατο 10.10.09

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Θα συνεχιστεί ο καλός καιρός σε ολόκληρη την χώρα με περιοριμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες.

Πιό αναλυτικά

Γενικά καλός θα συνεχίσει να είναι ο καιρός και αύριο Σάββατο σε ολόκληρη την χώρα με λίγες αραιές νεφώσεις στα νότια της χώρας. Στα Δυτικά Κεντρικά και Βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες η ορατότητα αναμένουμε να είναι περιορισμένη.

Άνεμοι

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις και θα φτάσουν τοπικά, και τα 5 Beaufort ενώ στο Βόρειο Αιγαίο θα φτάσουν τα 4 Beaufort . Στο Ιονιο θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις και δεν θαξεπεράσουν τα 3 Beaufort.

Θερμοκρασία

H θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα Βόρεια τους 28 βαθμούς στα Κεντρικά τους 30 στα Δυτικά τους 29 βαθμούς και στα νησιά του Αιγαίου την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 28 βαθμούς.

Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2009

Σεισμός 5,6 Ρίχτερ και πάλι στα Βανουάτου

Νέος ισχυρός σεισμός, μεγέθους 5,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στα νησιά Βανουάτου στις 16:12 ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σεισμολογικό Ινστιτούτο.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 118 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Sola και 251 της πόλης Luganville σε βάθος 30 χιλιομέτρων.

Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, ούτε έγιναν κάποιες περαιτέρω αναφορές για ζημιές ή θύματα από τον συγκεκριμένο σεισμό.

Τα νησιά Βανουάτου χτυπήθηκαν από πολύ δυνατούς σεισμούς της τάξης των 6,9 Ρίχτερ τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Kλίμα της Γης κατά τους γεωλογικούς αιώνες

Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να γίνει μία γενική αναφορά στο κλίμα του πλανήτη γη σε κάθε γεωλογικό αιώνα. Τα παρακάτω συμπεράσματα προέκυψαν με διάφορους τρόπους μελέτης του κλίματος κατά το παρελθόν όπως η δενδροχρονολόγηση, τα καρότα πάγου, τα στοιχεία από τους κοραλλιογενείς υφάλους, τα στοιχεία που δίνουν τα ισότοπα οξυγόνου και τέλος τα στοιχεία που δίνει η ποικιλότητα της πανίδας των ωκεανών.

γεωλογική κλίμακα του χρόνου

Η γη σχηματίστηκε πριν από περίπου 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια. Κατά τον αρχαικό αιώνα (από σχηματισμό γης έως πριν από 570 ΕΧΠ - εκατομμύρια χρόνια πριν), αρχικά τουλάχιστον δεν υπήρχαν παγετώνες πάνω στον πλανήτη. Αυτό οφείλονταν στην ιδιαίτερα υψηλή περιεκτικότητα της ατμόσφαιρας σε CO2, συνέπεια του οποίου ήταν οι υψηλές θερμοκρασίες που απέτρεπαν τον σχηματιμσό πάγου (το CO2 είναι αέριο του φαινομένου του θερμοκηπίου).

Αργότερα όμως, πριν από περίπου 2,6 δις χρόνια μειώθηκαν σημαντικά οι ποσότητες CO2 στην ατμόσφαιρα με αποτέλεσμα την πτώση της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας και τον σχηματισμό των πρώτων πάγων. Στη συνέχεια ακολούθησε μια θερμή περίοδος έως και πριν από 900 ΕΧΠ και έπειτα ακολούθησε μια προοδευτική ψύξη έως πριν από 600 ΕΧΠ.

Κατά τον παλαιοζωικό αιώνα (570 - 250 ΕΧΠ) το κλίμα ήταν γενικά θερμό. Σε αυτόν τον αιώνα έλαβαν χώρα δύο παγετώδεις περίδο, η πρώτη 450 ΕΧΠ και η δεύτερη 320 - 250 ΕΧΠ κατά το Πέρμιο. Οι παγετώνες εμφανίζονται σε περιοχές που σήμερα βρίσκονται στο νότιο ημισφαίριο δηλαδή την Ν.Αμερική, Αφρική και Αυστραλία. Εκείνη την εποχή βρίσκονταν στον νότιο πόλο. Αντιθέτως σε περίοχές που σήμερα βρίσκονται στο βόρειο ημισφαίριο, δεν υπήρξαν παγετώνες. Αυτές οι περιοχές την εποχή εκείνη βρίσκονταν στους τροπικούς και στον ισημερινό.

Στον μεσοζωικό αιώνα (250 - 65 ΕΧΠ) το κλίμα γενικά χαρακτηρίζεται θερμό. Συγκεκριμένα στις αρχές του αιώνα το κλίμα είναι ψυχρό και υγρό. Κατά το Μέσο Τριαδικό όλες οι σημερινές ήπειροι ήταν ενωμένες και συνιστούσαν μια υπερήπειρο, την Παγγαία. Στο εσωτερικό της Παγγαίας, δηλαδή σε περιοχές μακριά από την θάλασσα, το κλιμα ήταν ακραίο ηπειρωτικό. Ήταν θερμό και ξηρό. Λόγω του παραπάνω (θερμές + ξερές συνθήκες) σχηματίστηκαν σε αρκετές περιοχές εβαπορίτες, δηλαδή αποθέσεις άλατος. Οι εβαπορίτες κυρίως σχηαμτίστηκαν στα υποτροπικά πλάτη. Στα τέλη του Τριαδικού ξεκινάει μια γενική ψύξη του πλανήτη, όχι πολύ έντονη, που συνεχίζεται στο Ιουρασικό. Παρά την ψύξη και καθώς αρχίζει το Κρητιδικό αλλά και κατά την διάρκεια αυτού, δεν σχηματίζονται παγετώνες. Στο Κρητιδικό τα κοράλλια εξαπλώνονται έως τα μεγάλα πλάτη (για να ευδοκιμίσουν κοράλλια πρέπει τα νερά να είναι θερμά), κοιτάσματα ανθράκων σχηματίζονται έως και 70 μοίρες βόρειο γεωγραφικό πλάτος, τροπική βλάστηση ευδοκιμή στην Αλάσκα, στον Αρκτικό ωκεανό δεν υπάρχουν πάγοι και η στάθμη της θάλασσας βρίσκονταν 200 μέτρα πάνω από το σημερινό της επίπεδο ενώ η θερμοκρασία ήταν κατά 6 βαθμούς κελσίου υψηλότερη από την σημερινή μέση παγκόσμια θερμοκρασία.

Η Γη κατά το Ιουρασικό (199 - 145 ΕΧΠ)

Καινοζωικός αιώνας
: α) Τριτογενές (65 - 3 ΕΧΠ) και β) Τεταρτογενές (3 ΕΧΠ - σήμερα).

Κατά το Τριτογενές, και πιο συγκεκριμένα στα τέλη Κρητιδικού - αρχές Τριτογενούς, σημειώθηκε μια σύντομη μεν πολύ έντονη δε ψύξη, η οποία μάλιστα προκάλεσε και την εξαφάνιση χερσαίας αλλά και θαλάσσιας πανίδας. Κατόπιν αυτού σταδιακά άρχισαν να σχηματίζονται οι κλιματικές ζώνες. Σημειώθηκε και μία δεύτερη ψύξη, ιδιαίτερα έντονη μεταξύ Ηωκαίνου και Ολιγοκαίνου (55 - 23 ΕΧΠ). Οι ορεινές περιοχές της Ανταρκτικής άρχισαν να καλύπτονται από πάγους 25 ΕΧΠ, το ίδιο και οι πεδινές περιοχές της 15 ΕΧΠ. Πριν από 5 ΕΧΠ (αρχές Πλειοκαίνου) λόγω του θερμού και υγρού κλίματος η βλάστηση στην Ευρώπη ήταν τροπική ενώ 3 ΕΧΠ σχηματίστηκαν πάγοι στα μεγάλα υψόμετρα της Γροιλανδίας, Ισλανδίας και των Άνδεων στην Ν.Αμερική.Στο Τεταρτογενές δημιουργήθικαν σταθερά παγοκαλυμματα στα μεγάλα υψόμετρα των ηπείρων και 2,7 ΕΧΠ εμφανίσθηκαν οι πρώτοι παγετώνες του Τεταρτογενούς. Οι παγετώδεις περίοδοι του Τεταρτογενούς για την Ευρώπη είναι οι Gunz, Mindel, Riss και Wurm και για την Βόρεια Αμερική (ίδιες χρονικές περίοδοι με διαφορετικές ονομασίες) Nebraskan, Kansan, Illinoian, Wiskosin. Η τελευταία παγετώδης περίδος σε Ευρώπη και Β. Αμερική (Wurm ή Wiskosin αντίστοιχα) έληξε πριν από 20000 χρόνια

Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2009

Αίθριος καιρός με τοπικές ομίχλες την Παρασκευή 9.10.09

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γενικά αίθριος ο καιρός με τοπικές ομίχλες τις πρωινές ώρες.

Πιό αναλυτικά

Γενικά καλός θα είναι ο καιρός και αύριο Παρασκευή σε ολόκληρη την χώρα με λίγες αραιές νεφώσεις στα νότια της χώρας. Στα Δυτικά Κεντρικά και Βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες η ορατότητα αναμένουμε να είναι περιορισμένη.

Άνεμοι

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις και θα φτάσουν τοπικά, και τα 6 Beaufort ενώ στο Βόρειο Αιγαίο θα φτάσουν τα 4 Beaufort . Στο Ιονιο θα πνέουν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάσουν τοπικά και τα 4 Beaufort.

Θερμοκρασία

H θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα Βόρεια τους 28 βαθμούς στα Κεντρικά τους 29 στα Δυτικά τους 29 βαθμούς και στα νησιά του Αιγαίου την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 28 βαθμούς.

Η υπερθέρμανση της Γης ξυπνά τα ηφαίστεια Οι κλιματικές αλλαγές διαταράσσουν την ισορροπία του πλανήτη


Σεισμούς και εκρήξεις ηφαιστείων σε διάφορες περιοχές του πλανήτη μπορεί να προκαλέσει η κλιματική αλλαγή. Επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η πτώση ή η αύξηση της στάθμης της θάλασσας, οι βροχές και οι ατμοσφαιρικές διαταραχές επιδρούν στις γεωλογικές διεργασίες που γίνονται στον φλοιό της Γης, ευνοώντας την εκδήλωση καταστροφικών γεγονότων.

Οι ειδικοί που συγκεντρώθηκαν την περασμένη εβδομάδα στο Λονδίνο, στο πλαίσιο του συνεδρίου για τους γεωλογικούς και γεωμορφολογικούς κινδύνους από την κλιματική αλλαγή, κατέληξαν στο συμπέρασμα πως οι αλλαγές στο κλίμα μπορεί να διαταράξουν την ευαίσθητη ισορροπία του πλανήτη μας και να προκαλέσουν μια σειρά απο γεωλογικές καταστροφές. Μάλιστα στο ίδιο αποτέλεσμα θα οδηγούσαν ακόμη και οι προσπάθειες να ανατρέψουμε την κλιματική αλλαγή με ευφάνταστες παρεμβάσεις, όπως η αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα βαθιά μέσα στη Γη.

Πολλοί επιστήμονες είχαν εκφράσει στο παρελθόν την υποψία ότι οι διεργασίες που γίνονται στον φλοιό της Γης, όπως για παράδειγμα η κίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών, συνδέονται με τις κλιματικές συνθήκες. Στο Λονδίνο, μια ομάδα ειδικών υποστήριξε ότι τα πετρώματα του φλοιού είναι ευαίσθητα στις διαφοροποιήσεις που παρουσιάζουν ο αέρας, το νερό των ωκεανών και οι πάγοι, τονίζοντας χαρακτηριστικά, όπως ανέφερε ο καθηγητής στο Πανεπιστημιακό Κολέγιο του Λονδίνου (UCL), Μπιλ Μαγκουάιρ, ότι «δεν χρειάζεται να παρουσιαστούν ευρείας κλίμακας αλλαγές στη βιόσφαιρα για να νιώσουμε τον φλοιό να αντιδρά κάτω από τα πόδια μας».

Τι δείχνουν μελέτες. Έτσι λοιπόν, ομάδα ειδικών από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και του UCL υποστήριξαν με βάση μελέτες που διενήργησαν ότι οι μικρές αλλαγές του επιπέδου της στάθμης της θάλασσας μπορεί να επηρεάσουν τη σεισμικότητα στην Ανατολική Ανωφέρεια του Ειρηνικού (Εast Ρacific Rise), που είναι μία από τις πιο γρήγορα εκτεινόμενες τεκτονικές πλάκες του πλανήτη. Οι ειδικοί επικέντρωσαν την έρευνά τους στην λεγόμενη ανατολική μικροπλάκα, η οποία εκτείνεται κάτω από τον ωκεανό στα ανοικτά των Νησιών του Πάσχα.

Επέλεξαν να μελετήσουν την πλάκα αυτή επειδή είναι σχετικά απομονωμένη από γειτονικά ρήγματα και επειδή θα ήταν ευκολότερο να διακρίνουν τις αλλαγές στα χαρακτηριστικά της, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Αυτό που διαπίστωσαν ήταν ότι από το 1973 και μετά, η έλευση του Ελ Νίνιο κάθε λίγα χρόνια συνδεόταν με μια μεγαλύτερη συχνότητα εκδήλωσης υποθαλάσσιων σεισμών με μέγεθος από 4 έως 6 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Οι Άγγλοι επιστήμονες είναι πεπεισμένοι ότι οι σεισμοί προκαλούνταν από το Ελ Νίνιο, επειδή το φαινόμενο αυτό οδηγούσε σε άνοδο της στάθμης της θάλασσας κατά μερικά χιλιοστά με αποτέλεσμα να αυξάνεται η πίεση των ρευστών στους πόρους των πετρωμάτων κάτω από τον πυθμένα.

Η πίεση αυτή, λένε, είναι αρκετή για να εξουδετερώσει τις δυνάμεις της τριβής που συγκρατούν στη θέση τους τις πλάκες των πετρωμάτων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για την ολίσθηση ρηγμάτων. Η στάθμη των ωκεανών. Όμως οι μικρές αλλαγές στη στάθμη των ωκεανών μπορούν επίσης να επηρεάσουν και τις ηφαιστειακές εκρήξεις, προσθέτει ο Ντέιβιντ Πάιλ από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Ο ίδιος και ο δόκτωρ Μπεν Μέιζον από το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ μελέτησαν τις ηφαιστειακές εκρήξεις που σημειώθηκαν σε ολόκληρο τον πλανήτη τα τελευταία 300 χρόνια και διαπίστωσαν ότι η ηφαιστειακή δραστηριότητα ποικίλλει ανάλογα με τις εποχές. Όπως ανέφεραν, όταν στο Βόρειο Ημισφαίριο επικρατεί χειμώνας, τότε εκδηλώνονται περίπου 20% περισσότερες εκρήξεις, απ΄ ό,τι όταν επικρατεί καλοκαίρι.

Η αιτία αυτού του φαινομένου μπορεί να οφείλεται στο ότι η στάθμη της θάλασσας πέφτει ελαφρώς όταν επικρατεί χειμώνας στο Βόρειο Ημισφαίριο. Επηρεάζουν και οι βροχές Η ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ των βροχοπτώσεων μπορεί επίσης να πυροδοτήσει ηφαιστειακές εκρήξεις. Το 2001 μια μεγάλη έκρηξη του ηφαιστείου στο νησί Μοντσεράτ στην Καραϊβική προκλήθηκε εξαιτίας της σφοδρής βροχόπτωσης. Η βροχή αποσταθεροποίησε σε μεγάλο βαθμό τον δόμο του ηφαιστείου, ο οποίος κατέρρευσε επιτρέποντας στο μάγμα να εκτιναχθεί.

Ο Άντριαν Μάθιους και οι συνεργάτες του από το Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Αγγλίας ανέφεραν ότι η σφοδρή βροχόπτωση ήταν τυπικό χαρακτηριστικό του τροπικού καιρού και προκάλεσε τη δραστηριότητα του ηφαιστείου για 48 ώρες. «Μια δυνατή βροχή αυξάνει τις πιθανότητες κατάρρευσης του ηφαιστειακού δόμου από 1,5% μέχρι 16%. Αρκεί μια δυνατή βροχή και όχι κάποιος κατακλυσμός για να γίνει αυτό και το ανησυχητικό είναι ότι όλα τα κλιματικά μοντέλα μάς λένε ότι μεγάλα τμήματα των Τροπικών θα γίνουν στο μέλλον ακόμη πιο βροχερά εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής».

Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2009

Οι μεγαλύτερες πατημασιές δεινοσαύρωνΑΝΑΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν στην ανατολική Γαλλία αποτυπώματα δεινοσαύρων που πιστεύεται οτι ειναι απο τα μεγαλύτερα που εχουν βρεθεί ποτέ. Η ηλικία τους υπολογίζεται στα 150 εκατομμύρια χρόνια και έχουν πλάτος 1,5 μέτρου.

Οι εδικοί εκτιμούν οτι τα αποτυπώματα ανήκαν σε δεινοσαύρους που ζύγιζαν περισσότερο απο 30 τόνους και είχαν μήκος άνω των 25 μέτρων. Θηρία κανονικά δηλαδή

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2009

Καλοκαιρία με πολύ ισχυρούς ανέμους την Τετάρτη 7.10.09

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γενικά αίθριος ο καιρός με με πολύ ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο.

Πιό αναλυτικά

Γενικά καλός θα είναι ο καιρός αύριο Τετάρτη σε ολόκληρη την χώρα με λίγες αραιές νεφώσεις στα ανατολικά και νότια της χώρας. Στα Δυτικά τις πρωινές ώρες η ορατότητα αναμένουμε να είναι περιορισμένη.

Άνεμοι

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις και θα φτάσουν τοπικά, και τα 7 Beaufort ενώ στο Βόρειο Αιγαίο θα φτάσουν τα 4 Beaufort . Στο Ιονιο θα πνέουν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάσουν τοπικά και τα 4 Beaufort.

Θερμοκρασία

H θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα Βόρεια τους 25 βαθμούς στα Κεντρικά τους 26 στα Δυτικά τους 28 βαθμούς και στα νησιά του Αιγαίου την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 26 βαθμούς.