Κρύσταλλος

Κρύσταλλος

Παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου 2011

Δικαιώματα φοιτητών σε ελληνικά Α.Ε.Ι - Α.Τ.Ε.Ι

Γράφει ο Χρήστος Ηλ. Τσίχλης Δικηγόρος Αθηνών
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ (πάσο):
Στους φοιτητές παρέχεται έκπτωση στην τιμή εισιτηρίου των οδικών, σιδηροδρομικών και αεροπορικών μέσων μαζικής μεταφοράς όταν μετακινούνται με αυτά στο εσωτερικό, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς του διατάγματος αυτού. H έκπτωση παρέχεται στον δικαιούχο για όλο το ακαδημαϊκό έτος και για όσα έτη απαιτούνται για την κανονική διάρκεια των σπουδών του, προσαυξημένα κατά το ήμισυ.
H έκπτωση που παρέχεται καθορίζεται στην τιμή του εισιτηρίου που ισχύει κάθε φορά για το οικείο μεταφορικό μέσο ως εξής:

α) Στις αστικές συγκοινωνίες της πόλης που εδρεύει η Σχολή που φοιτά ο δικαιούχος 50 τοις εκατό και στις αστικές συγκοινωνίες της υπόλοιπης χώρας 25 τοις εκατό.

β) Στις οδικές υπεραστικές συγκοινωνίες που συνδέουν την έδρα της Σχολής που φοιτά ο δικαιούχος με τον τόπο μόνιμης κατοικίας του 50 τοις εκατό και τις υπόλοιπες υπεραστικές συγκοινωνίες της χώρας 25 τοις εκατό.

γ) Στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες όλης της χώρας 50 τοις εκατό.

ΠΑΡΟΧΕΣ:

Στους φοιτητές παρέχονται:

α) Υγειονομική περίθαλψη

β) Σίτιση και στέγαση

γ) Υποτροφίες - Δάνεια

ε) Φοιτητικό εισιτήριο
Τα απαιτούμενα για κάθε περίπτωση παροχής δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους στη Γραμματεία του Τμήματος, στο οποίο έχουν πετύχει την εισαγωγή τους.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ - ΣΤΕΓΑΣΗ:
Οι ενδιαφερόμενοι για εισδοχή στη Φοιτητική Εστία ή για παροχή δωρεάν σίτισης υποβάλλουν στην υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας της Πανεπιστημιακής Μονάδας, αίτηση συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

- Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή επικυρωμένο αντίγραφο φορολογικής δήλωσης.

- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

- Βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα εγγραφής.

- Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

- Υπεύθυνη δήλωση για τη μόνιμη κατοικία των γονέων.

- Βεβαίωση αδελφού φοιτητή ή στρατιώτη.

- Ιατρική γνωμάτευση για άτομα με ειδικές ανάγκες.

- Ιατρική γνωμάτευση τυχόν αρρώστων γονέων.

- Βεβαίωση από αρμόδια υπηρεσία στην περίπτωση σεισμοπλήκτων οικογενειών.

-Σε περιπτώσεις όπου οι ενδιαφερόμενοι δεν είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος, πρέπει αυτό να βεβαιώνεται από την αρμόδια ΔΟΥ. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υποβάλλεται και βεβαίωση άλλης κατά τον νόμο αρμόδιας αρχής, από την οποία να προκύπτει το εισόδημα της οικογένειάς τους κατά τον προηγούμενο χρόνο.

-Παιδιά μισθωτών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, καταθέτουν βεβαίωση της υπηρεσίας των γονέων τους για το ύψος των αποδοχών τους.

-Οι φοιτητές των οποίων οι γονείς είναι διαζευγμένοι θα υποβάλουν εκκαθαριστικό σημείωμα του γονέα που έχει τη γονική μέριμνα, όπως αυτό προκύπτει από κατάλληλη βεβαίωση δικαστικής αρχής ή (στην περίπτωση διάστασης) από ένορκη βεβαίωση δύο μαρτύρων.

- Για οικογένειες πολυτέκνων πιστοποιητικό εκδιδόμενο από την Ομοσπονδία Πολυτέκνων.

- Παιδιά αγροτικών οικογενειών καταθέτουν βεβαίωση της Διέυθυνσης Γεωργίας του Νομού ή βεβαίωση Δήμου, σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία τους, όπως ιδιόκτητες ή μισθωμένες εκτάσεις, καλλιέργειες, ζωικό κεφάλαιο κ.λπ. και το σύνολο των εισοδημάτων από τις πηγές αυτές.

- Οι πρωτοετείς φοιτητές πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσα σε 15 ημέρες από την εγγραφή τους.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ:

Οι φοιτητές δικαιούνται υγειονομική, ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη για διάστημα ίσο προς τα έτη φοίτησης που προβλέπεται ως ελάχιστη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών ενός Τμήματος προσαυξανόμενο κατά το ήμισυ.

Μετά την προσκόμιση μιας φωτογραφίας στη Γραμματεία του Τμήματος, χορηγείται στον φοιτητή Φοιτητικό Βιβλιάριο Περίθαλψης κατά την εγγραφή του στο Τμήμα, το οποίο ανανεώνεται κάθε ακαδημαϊκό έτος. Αν ο φοιτητής δικαιούται περίθαλψη από άλλον ασφαλιστικό φορέα (π.χ. των γονέων), τότε έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον φορέα που επιθυμεί με υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος.

H υγειονομική περίθαλψη των φοιτητών περιλαμβάνει: Ιατρική εξέταση, νοσοκομειακή εξέταση, φαρμακευτική περίθαλψη, παρακλινικές εξετάσεις, εξέταση στο σπίτι, τοκετούς, φυσικοθεραπεία, οδοντιατρική περίθαλψη, ορθοπεδικά είδη.

BPABEIA - ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ:
Βραβεία δίνονται σε:

- Πρωτοετείς που διακρίθηκαν στις Γενικές Εξετάσεις εισαγωγής με την πρώτη συμμετοχή.

- Φοιτητές με βάση τον μέσο όρο βαθμολογίας των δύο εξαμήνων, ο οποίος δεν πρέπει να είναι κατώτερος του 6,51 και εφόσον έχουν επιτύχει εντός των δύο πρώτων εξεταστικών περιόδων.

- Έναν αριστούχο απόφοιτο που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο πτυχίο, με τον όρο ότι δεν έχει υπερβεί το σύνολο των ετών φοίτησης που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου.

Στους πρωτοετείς φοιτητές χορηγούνται βραβεία και υποτροφίες από το IKY, με τους εξής όρους:

1. BPABEIA
Βραβεία δίνονται σε πρωτοετείς που διακρίθηκαν στις Γενικές Εξετάσεις εισαγωγής με την πρώτη συμμετοχή.Τα βραβεία συνίστανται σε γραπτό δίπλωμα και σε χορήγηση επιστημονικών βιβλίων του γνωστικού αντικειμένου των σπουδών του φοιτητή, για την αγορά των οποίων χορηγείται ένα εφάπαξ ποσό.

2. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Υποτροφίες χορηγούνται σε:

- Πρωτοετείς που διακρίθηκαν στις Γενικές Εξετάσεις εισαγωγής με την πρώτη συμμετοχή.

Το ύψος της υποτροφίας καθορίζεται κάθε έτος από το Δ.Σ. του IKY.

Για την απονομή των υποτροφιών και βραβείων πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
α. Ελληνική εθνικότητα ή ιθαγένεια

β. Ποινική κατάσταση υποψηφίου

γ. Προσωπικό εισόδημα υποψηφίου που δεν υπερβαίνει τα 11.739 ευρώ, το δε οικογενειακό δεν υπερβαίνει τα 52.825 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 1.467 ευρώ έως και το τρίτο τέκνο και κατά 3.000 ευρώ από τέσσερα τέκνα και άνω. (H περίπτωση γ ισχύει μόνο για τις υποτροφίες. Ως προσωπικό και οικογενειακό εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το καθαρό φορολογητέο εισόδημα).

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν οι φοιτητές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τις Γραμματείες των Τμημάτων είναι:

α) Αίτηση-Δήλωση και Ειδικό Μηχανογραφικό Δελτίο του IKY

β) Πλήρες αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

γ) Εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας

δ) Πιστοποιητικό βαθμολογίας

ε) N. 1599 ότι το ποσό θα διατεθεί για την αγορά βιβλίων.

Δεν χορηγείται υποτροφία ή βραβείο, παρά μόνο τιμητικός τίτλος στους φοιτητές που φοιτούν:

- Σε Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές

- Είναι κάτοχοι άλλου πτυχίου

- Είναι ομογενείς υπότροφοι του IKY

- Δεν πληρούν τους όρους των οικονομικών εισοδημάτων.

Φοιτητής που μετεγγράφεται με πρόβλεψη νόμου, σε άλλο Πανεπιστήμιο, διεκδικεί την υποτροφία ή το βραβείο από το Τμήμα όπου τελικά μετεγγράφη.

Επί ισοβαθμίας η υποτροφία χορηγείται σε εκείνον που έχει το χαμηλότερο προσωπικό και οικογενειακό εισόδημα.